“The Brain: The Story of You” by David Eagleman

Олон хүн хөлс хөдөлмөр шингэсэн судалгааны бүтээлээ жирийн бидэнд зориулан бичихдээ яг л нөгөө юуг нь яачихсан гэсэн аятай бичсэн байдаг. Юуных нь тухай түй ч ойлголтгүй болохоор эрээвэр хураавар баахан нэр томьёотой л үлдэнэ.